Kích thước:
Đường kính miệng-Chiều cao: 24x22 cm
Sai số cho phép: ± 5%
Màu chuẩn:
 
Đặc điểm khác: dung tích 8lít, xô có nắp, quai xô nhựa.
Liên hệ
Kích thước:
Đường kính miệng-Chiều cao: 21x22 cm
Sai số cho phép: ± 5%
Màu chuẩn:
Liên hệ
Các loại xô nước:
Xô 12L: ĐK miệng-Chiều cao: 26x26cm
Xô 16L: ĐK miệng-Chiều cao: 30.5x28.5cm
Xô 20L: ĐK miệng-Chiều cao: 33.5x31cm
Sai số cho phép: ± 5%
Màu chuẩn:
Liên hệ
Kích thước:
Đường kính miệng-Chiều cao: 43x47 cm
Sai số cho phép: ± 5%
Màu chuẩn:
Liên hệ
Kích thước:
Đường kính miệng-Chiều cao: 50.5x49 cm
Sai số cho phép: ± 5%
Màu chuẩn:
Liên hệ
Kích thước:
Đường kính miệng-Chiều cao: 56x64 cm
Sai số cho phép: ± 5%
Màu chuẩn:
Liên hệ
Kích thước:
Đường kính miệng-Chiều cao: 62x73 cm
Sai số cho phép: ± 5%
Màu chuẩn:
Liên hệ
Kích thước:
Đường kính miệng-Chiều cao: 24x7 cm
Sai số cho phép: ± 5%
Màu chuẩn:
Liên hệ
Kích thước:
Đường kính miệng-Chiều cao: 54x17 cm
Sai số cho phép: ± 5%
Màu chuẩn:
 
Liên hệ
Kích thước:
Đường kính miệng-Chiều cao: 58x20 cm
Sai số cho phép: ± 5%
Màu chuẩn:
 
Các sản phẩm khác cùng mẫu khác kích thước:
THAU Ø18 (CT-B1) : Ø 18x7 cm
THAU Ø21 (CT-B2) : Ø 21x8 cm
THAU Ø30 (CT-B4) : Ø 30x9.5 cm
THAU Ø36 (CT-B5) : Ø 36x10 cm
THAU Ø40 (CT-B6) : Ø 40x13 cm
THAU Ø46 (CT-B7) : Ø 46x15.5 cm
Liên hệ
Các SP có cùng mẫu với thau Ø 58:
THAU Ø18 (CT-B1) : Ø 18x7 cm
THAU Ø21 (CT-B2) : Ø 21x8 cm
THAU Ø30 (CT-B4) : Ø 30x9.5 cm
THAU Ø36 (CT-B5) : Ø 36x10 cm
THAU Ø40 (CT-B6) : Ø 40x13 cm
THAU Ø46 (CT-B7) : Ø 46x15.5 cm
Sai số cho phép: ± 5%
Màu chuẩn:
Liên hệ